Mijn account Contact opnemen

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Mediaproducts B.V. te Groningen

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Mediaproducts B.V. te Groningen.

1.    Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten door Mediaproducts BV van (door)leveringen aan  en/of diensten en/of werkzaamheden ten behoeve van de Afnemer en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Mediaproducts BV en de Afnemer, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

1.2 Voor zover tussen partijen reeds een rechtsbetrekking bestaat, treden deze voorwaarden in plaats van eventuele reeds bestaande algemene voorwaarden.

1.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Mediaproducts BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd.

1.4 Wanneer Mediaproducts BV de inhoud van deze voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan Afnemer is medegedeeld, tenzij Afnemer daartegen binnen veertien dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval Mediaproducts BV het recht heeft de bestaande Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de Overeenkomst in stand blijven onder de dan geldende voorwaarden.

1.5  Eventuele voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Mediaproducts BV zijn erkend.

2.    Begripsomschrijving

2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Mediaproducts BV: de besloten vennootschap Mediaproducts BV, gevestigd te Groningen, vertegenwoordigd door haar directie, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, verder te noemen “MP”.

b. Afnemer: iedere persoon of rechtspersoon, die met MP een Overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van MP heeft ontvangen of met wie MP in enige rechtsbetrekking staat of voor wie MP enige rechtshandeling verricht.

c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen MP en Afnemer ter zake van de levering en afname van producten en/of diensten, één en ander als vastgelegd in de door MP verzonden opdrachtbevestiging, hierna te noemen “Opdrachtbevestiging” en zoals verder geregeld in deze voorwaarden, alsmede tussen Afnemer en MP schriftelijk overeengekomen aanvullingen en/of wijzigingen daarop, of iedere andere tussen partijen gesloten overeenkomst.

d.  Prestatie: de door MP verrichte (door-)leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden.

3.    Offerte

3.1  Elke offerte van MP is vrijblijvend. Een offerte geldt gedurende één (1) maand, tenzij de offerte anders vermeldt. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en gedurende normale werkuren en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de Afnemer.

3.2 Indien een offerte/aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van MP en moeten deze op eerste verzoek van MP franco aan MP worden teruggezonden. Alle bij een offerte/aanbieding verstrekte afbeeldingen, technische specificaties en andere gegevens in prospecti/brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn te allen tijde indicatief van aard. Van MP afkomstige bescheiden mogen zonder toestemming van MP niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.3 Toezeggingen en afspraken tussen de Afnemer en ondergeschikten van MP binden MP niet, dan nadat en voor zover zij door MP schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers, voor zover die MP ter zake niet rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen.

3.4 Offertes en Overeenkomsten uitgebracht, dan wel gesloten door bemiddeling van agenten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden MP niet, dan nadat en voor zover zij door MP schriftelijk zijn bevestigd.

4.    Overeenkomsten

4.1 Een Overeenkomst – daaronder begrepen een eventuele aanvulling of wijziging daarvan – die mondeling wordt aangegaan, komt eerst tot stand op de dag dat MP een schriftelijke Opdrachtbevestiging heeft verzonden.

4.2 Een door MP gedane Opdrachtbevestiging geldt als juist en volledig, tenzij de Afnemer binnen acht (8) dagen na datum van verzending van deze Opdrachtbevestiging zijn bezwaren schriftelijk aan MP kenbaar heeft gemaakt.

4.3 Na het verstrijken van de in de Overeenkomst overeenkomen initiële contractsduur, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met één (1) jaar onder gelijke voorwaarden en tegen een dan geldend marktconform tarief, tenzij de Overeenkomst door één der partijen bij aangetekende brief is opgezegd tegen het eind van de contractsduur of de krachtens dit artikellid verleende contractsduur met inachtneming van de opzegtermijn tot tenminste drie (3) maanden.

5.    Prijs en betaling

5.1 MP is bevoegd om bestaande of nieuwe belastingen, heffingen en toeslagen door te berekenen aan Afnemer. MP zal deze belastingen, heffingen en toeslagen zo veel mogelijk op de nota nader specificeren. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af MP, haar magazijn of andere opslagplaats, exclusief (en derhalve indien van toepassing te vermeerderen met) omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief (en derhalve indien van toepassing te vermeerderen met) de kosten van assemblage, montage, verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Alle facturen dienen door de Afnemer te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum indien niet anders is overeengekomen.

5.3 Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zal de Afnemer over het openstaande bedrag de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Indien door MP aan Afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5.4 Indien de Afnemer nalatig blijft de vordering binnen de betalingstermijn te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Afnemer naast het dan reeds verschuldigde bedrag en de wettelijke handelsrente, tevens gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen.

5.5 Verrekening door Afnemer met de door MP aan de Afnemer verschuldigde bedragen is niet toegestaan.

5.6 Indien MP redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Afnemer, dan kan MP een voorschot of een nadere zekerheid verlangen, bijvoorbeeld door middel van een waarborgsom. De waarborgsom wordt door MP terugbetaald wanneer naar het redelijk oordeel van MP de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat Afnemer eventueel nog aan MP verschuldigd is.

5.7 MP mag prijsverhogingen in de kostprijs alsmede een jaarlijkse indexering doorberekenen.

5.8 Eventuele bezwaren tegen nota’s, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen tien (10) dagen schriftelijk ter kennis van MP worden gebracht, bij gebreke waarvan, behoudens tegenbewijs, van de juistheid van de nota moet worden uitgegaan.

5.9  In het geval van regelmatig terugkerende betalingen (in ieder geval wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat Afnemer minimaal 3 betalingen zal moeten verrichten) is Afnemer gehouden, indien en zodra MP dit verzoekt, een machtiging tot automatische incasso te verstrekken.

6.    Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/werkplaats MP (ex works MP). De vestigingsplaats van MP geldt als plaats van levering.

6.2 Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat en MP Afnemer daarvan mededeling heeft gedaan,  of – indien eerder – het moment.dat de goederen de fabriek/werkplaats van MP verlaten.

6.3 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de Afnemer.

Na een periode van 30 dagen zijn is MP gerechtigd de zaken te vernietigen of aan een derde te verkopen, onverminderd de verplichting van Afnemer om de volledige factuurprijs en bijkomende kosten en rente te betalen.

6.4 Als tijdstip van levering van diensten geldt het moment waarop de werkzaamheden door MP zijn afgerond en MP Afnemer daarvan mededeling heeft gedaan.

7.    Leveringstermijn

7.1 Alle door MP genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan MP bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MP niet in verzuim.

7.2 De leveringstijd  vangt aan op de laatste van de navolgende momenten:

de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst;de dag dat de Afnemer alle gegevens, materialen en andere goederen aan MP heeft  verstrekt, die MP voor de uitvoering nodig heeft;de dag van ontvangst van de in de Overeenkomst vastgelegde vooruitbetaling of zekerheidsstelling.

7.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MP en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.4 MP is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

8.    Transport/risico

8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Afnemer aan MP is verstrekt, door MP als goed huisvader/koopman bepaald.

8.2 Het transport/de verzending der goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de Afnemer, zelfs wanneer franco-levering is overeengekomen of de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

8.3 Franco levering geschiedt alleen indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

8.4 De Afnemer dient zelf voor verzekering van de goederen tijdens het vervoer/de verzending zorg te dragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5 Het risico van het geleverde gaat over op de Afnemer vanaf het moment van levering als bedoeld in artikel 6.2..

8.6 Eventuele specifieke wensen van de Afnemer inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de Afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

8.7 MP is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer MP een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending van het verpakkingsmateriaal in onbeschadigde staat. Deze verrekening kan slechts plaatsvinden nadat de Afnemer hiertoe van MP een creditnota heeft verkregen.

9.    Opschorting

9.1  Indien en zolang Afnemer in gebreke is met de nakoming van een verplichting verband houdend met de Overeenkomst, of in het geval van gerede twijfel bij MP aan de nakoming door Afnemer, is MP, onverlet enig ander recht van MP, bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Van gerede twijfel is in ieder geval sprake indien er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer. MP is gerechtigd alle kosten die zij heeft gemaakt en moet maken en schade die zij lijdt of zal lijden in verband met de onderbreking van de levering wegens niet nakoming zijdens Afnemer, op Afnemer te verhalen. Het gebruik door MP van zijn bevoegdheden zoals in dit artikel bedoeld kan niet leiden tot aansprakelijkheid van MP voor eventueel daaruit ontstane schade.

9.2  De in dit artikel bedoelde onderbreking van de levering wordt niet eerder ongedaan gemaakt dan nadat de reden daarvoor is weggenomen en de voor MP voortvloeiende kosten van de onderbreking en hervatting, alsmede van eventueel door MP in dit verband hiermede geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan hervatting van de levering kan MP nadere voorwaarden verbinden, waaronder een voorschot of een nadere zekerheid.

10.    Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

10.1  1ndien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. In het geval de voorbereiding van de te leveren Prestatie dusdanig gevorderd is dat wijziging redelijkerwijs niet meer mogelijk is, is Afnemer gehouden de Prestatie af te nemen.

10.2  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MP zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3  Indien de wijziging of de aanvulling van de Overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties heeft, zal MP de Afnemer hierover (tevoren) inlichten, tenzij de financiële consequenties evident zijn voor Afnemer. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

11.    Uitvoering van de Overeenkomst

11.1 MP heeft het rechtter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden door derden te laten verrichten. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in een dergelijk geval mede ten behoeve van die derden bedongen.

12.    Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht door MP wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van MP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Afnemer wordt gehinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, of waardoor de nakoming van deze verplichtingen naar het redelijk oordeel van MP niet van haar kan worden verlangd. Onder overmacht van MP wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van MP.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de Overeenkomst gepresteerd is, zal naar verhouding worden afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

12.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.

13.    Garantie

13.1  Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert MP de goede werking, de constructie alsmede de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de deugdelijkheid van de door MP verrichte werkzaamheden gedurende een periode, vermeld in de bijsluiter van de producten. Deze garantie houdt in dat MP in het geval van toerekenbare tekortkomingen die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herleveren, hetzij kosteloos de betreffende zaak zal herstellen, hetzij de Afnemer naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van MP. De garantieperiode gaat in op het tijdstip van levering als bedoeld in artikel 6.2.

13.2  MP levert normale handelskwaliteit, tenzij de Afnemer bij de opdracht bijzondere eisen stelt aan de te gebruiken materialen en/of aan de uitvoering van de opdracht, en deze schriftelijk door MP zijn geaccepteerd.

13.3  MP staat er niet voor in dat de geproduceerde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer en derden deze willen bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan MP kenbaar is gemaakt. Op door MP als proefmonsters aangeleverde leveranties wordt door MP geen enkele garantie verstrekt.

13.4  Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door MP niet langer garantie verleend dan deze derde-leverancier aan MP verleent.

13.5  MP is niet gehouden garantieverplichtingen gestand te doen indien:

a. MP tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de Afnemer voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze;

b. indien door de Afnemer en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde worden uitgevoerd, dan wel de door MP verstrekte onderhoudsinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;

c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, vervoer, opslag of verzuim van de zijde van of namens de Afnemer of diens personeel; De periode van houdbaarheid, vermeld in de bijsluiter, geldt uitsluitend bij geconditioneerde opslag bij een temperatuur vermeld in de bijsluiter in ongeopende en onbeschadigde verpakking. Na opening zijn de goederen beperkt houdbaar bij geconditioneerde opslag.

d. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

e. gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

f.   gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.

g. de THT (ten hoogste houdbaar tot) verstreken is op het moment van de reclame.

13.6  Vervangt MP ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van MP.

13.7  Voldoet de Afnemer niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is MP niet gehouden tot garantie.

14.    Aansprakelijkheid; vrijwaring

14.1 De aansprakelijkheid van MP verband houdend met de Overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond van deze aansprakelijkheid, is beperkt tot nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

14.2  MP is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding als gevolg van gevolgschade, behoudens indien en voor zover de geleden schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van MP zelf of haar leidinggevenden. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.

14.3  De aansprakelijkheid van MP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer MP onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stellende en MP ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MP in staat is adequaat te reageren.

14.4      In alle gevallen waarin MP gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaak/dienst waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

14.5  Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken/diensten door leveranciers of onderaannemers van MP aan MP kunnen worden tegengeworpen, zullen door MP ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.

14.6  De werknemers van MP, of door MP voor de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde hulppersonen, kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.

14.7  De Afnemer vrijwaart MP voor alle aanspraken van derden ter zake van productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de producten of het systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door MP geleverde producten.

15.    Controle en Reclames

15.1 De Afnemer dient de geleverde zaken/diensten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

–    of de juiste zaken/diensten zijn geleverd.

–    of de geleverde zaken/diensten wat de hoeveelheid, aantal en kwaliteit betreft overeenstemmen met het overeengekomene.

–    of de geleverde zaken/diensten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor
een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.

–    of de zaken de juiste THT-datum bevatten.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de Afnemer deze terstond schriftelijk mede te delen aan MP. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum én binnen de garantietermijn schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van het factuurnummer en andere identificatienummers te melden aan MP.Klachten over facturen dient de Afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan MP.Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn eventuele rechten voortvloeiend uit het bepaalde in artikelen 13 en 14.Retourzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de Afnemer en behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van MP.

15.6 Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen, marges of toleranties zijn nimmer aanleiding tot enige reclame.

15.7 Na het verstrijken van de reclametermijn, alsook na doorverkoop of be-/verwerking van het geleverde wordt de Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door MP in behandeling genomen.

16.    Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1  Het is MP toegestaan, en Afnemer verleent hiervoor toestemming om, de in de Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

16.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst aan
enige derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MP. Vorderingrechten van Afnemer uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

17.    Eigendomsvoorbehoud

17.1  MP behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Afnemer geleverde zaken, totdat alle vorderingen, rente en kosten daaronder begrepen, van MP betreffende tegenprestaties van door MP aan de Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen, daaronder begrepen rente en kosten, wegens het tekortschieten in de nakoming door de Afnemer zijn voldaan. De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te behandelen en te bewaren.

17.2  Bij niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting door Afnemer jegens MP uit hoofde van een overeenkomst, als in lid 1 genoemd, tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden is MP gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling terug te nemen.

18.    Industriële – en intellectuele eigendom

18.1 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de zaken alsmede van de know how die Afnemer ter beschikking stelt aan MP, indien en voor zolang de know how niet algemeen bekend (geworden) is,

18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 MP blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de offerte, gegevens, opgaven en rapportages, in welke vorm en van welke aard ook, alsmede van receptuur, monsters, modellen, technologieën, know how, gebruikte en/of ontwikkelde applicaties en systemen door MP in het kader van de offerte of de Overeenkomst gedaan of verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. MP wordt geacht de rechthebbende van alle rechten van industriële – en/of intellectuele eigendom daarvan te zijn, ook indien deze rechten in het kader van de Overeenkomst zijn ontstaan.

18.3 Afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle informatie met betrekking tot de know how van MP en (de inhoud van) alle zaken en rechten bedoeld in lid 2 alsmede van andere know how en bedrijfsinformatie in de ruimste zin des woords, afkomstig van MP, die Afnemer in het kader van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen. Afnemer zal de informatie bedoeld in dit lid niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor dit is verstrekt.

19.    Ontbinding en opschorting

19.1 Indien er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer van surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, heeft MP het recht (verdere) uitvoering van alle met Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, danwel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MP op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

19.2  Indien Afnemer een van zijn verplichtingen jegens MP niet nakomt of MP vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen en Afnemer niet op eerste verzoek van MP adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen stelt, is Afnemer in verzuim en heeft MP het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MP op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

19.3  Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is MP niet tot enige schadevergoeding gehouden.

19.4  Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van MP op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te treffen teneinde MP in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

20.    Toepasselijk recht

20.1 De Overeenkomst tussen MP en de Afnemer wordt beheerst door het Nederlands Recht.

20.2 Alle geschillen, ongeacht de daaraan ten grondslag gelegde rechtsgrond, welke tussen MP en de Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door MP met de Afnemer gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter, in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen.

20.3     MP behoudt daarnaast onverkort het recht om geschillen aanhangig te maken bij een volgens de wet of het recht bevoegde rechter.

Terug naar overzicht